Projekty UE

„Centrum Medyczne – Kompetencje i Kwalifikacje”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Nr projektu :     WND-POKL.08.01.01-12-305/12-00

Priorytet VIII :     Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1:   Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1:  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

 

14.01.2013

Rekrutacja do projektu „Centrum Medyczne - Kompetencje i Kwalifikacje” w załaczeniu dokumenty rekrutacyjne do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

01.02.2013

Informujemy, iż szkolenia z języka angielskiego rozpoczynają się od dnia 04.02.2013 r. Podział na grupy podany jest na tablicy informacyjnej Centrum Medyczne "Batorego".

25.03.2013

Informujemy, iż w dniach 28-29.03.2013 roku szkolenie z języka angielskiego dla grup 5 i 6 nie odbędą się. Zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie.